Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

 • Slajd1
 • Slajd2
 • Slajd3
 • Slajd4

Licznik odwiedzin

12067

Informacje dla klientów

Ankieta dla klientów

Napisz do nas

Polecane strony WWW

SZUKAJ

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, stosuje przemoc - przyjdź lub zadzwoń!

W naszym Punkcie otrzymasz bezpłatną pomoc: psychologa, specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy, specjalisty psychoterapii uzależnień;  prawnika a także doradcy zawodowego.

Działalność Punktu skierowana jest w szczególności do osób:

 • będących w kryzysie
 • uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających
 • członków rodzin osób uzależnionych
 • doświadczających przemocy
 • stosujących przemoc

Cele Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego:

 • zwiększenie dostępności mieszkańcom m.st. Warszawy do profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z obszaru rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 • zmniejszenie poziomu bezradności wśród osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz wśród osób współuzależnionych;
 • zwiększenie umiejętności mieszkańców w radzeniu sobie z nadmiernym używaniem napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych (narkotyki, leki) oraz z przemocą w rodzinie.

Do zadań Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego należy w szczególności:

 • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
 • udzielanie konsultacji/porad psychologicznych, prawnych i w zakresie terapii uzależnień,
 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób współuzależnionych,
 • motywowanie do uczestniczenia w mitingach wspólnoty AA i innych działaniach wspomagających leczenie osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • motywowanie do uczestniczenia w grupach wsparcia i innych działaniach wspomagających leczenie osób współuzależnionych,
 • umożliwienie uczestniczenia krewnym i przyjaciołom osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w grupach wsparcia i innych działaniach wspomagających,
 • udzielanie wsparcia osobom będącym w kryzysie z powodu przeżywania poważnych trudności,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 • stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy,
 • prowadzenie informacji telefonicznej,
 • prowadzenie wśród mieszkańców dzielnicy działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny nie prowadzi terapii.